کدام همدم ؟

كدام همدم؟

لبريز از احساس

سرشار از شور زندگي

بيزار از روزمرگي

لحظه هايش رشد

آنكه بر دل حكومت كند نه بر گرده

حضورش سبك و وقارش سنگين

همراه و همپا نه مزاحمي بي دست و پا

يار باشد نه بار

بال باشد نه وبال

صورتش آشوب كند بر دل و سيرتش آرامش دهد بر دل

گوش كردنش فهميدن و حرف زدنش فهماندن نه كر و لالي حق به جانب و از عيب خود بي خبر

همراهي كه خلوتم را نگيرد و همواره با من در خلوت باشد

وابسته باشد به من، آن وابستگي كه از اسارت شيرين عشق است نه از حقارت ضعف

 

با تشكر

واثق

   + واثق - ۸:٤٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٢