تا به چند از این قلم آید توان

تا به چند از این قلم آید توان

تا نويسد شرح درد عاشقان


درد دوری از دل و دلبر که شد

قصه های نا تمام اين جهان


چون قلم بر قصه دردم رسيد

نا توان در شرح دردی بی کران


قصه عشقی که معشوقی نداشت

جستجويی در جهانی بی نشان


جسم خاکی بسته بر اسباب خاک

کی تواند جستجو اندر زمان


قصه تلخی که پايانی نديد

کس بر آن حتی ضمير واثقان

پاییز 79

/ 0 نظر / 84 بازدید